Våre prosjekter


Skoleprosjektet i Kollpamayu

I 2018 inngikk Futuro Bolivia et samarbeid med Forsand skule. De hadde i flere år samlet inn penger til bistandsprosjekt. Etter en liten spørrerunde i kommunen Azurduy, fikk vi informasjon om at en av deres skoler, Kollpamayu skole, kunne være et aktuelt bistandsprosjekt. Futuro Bolivia fikk i oppdrag å få til en fadderskoleavtale mellom Forsand skule og Kollpamayu skole. Denne ble en realitet, og flere delprosjekter er allerede utført, - andre er igangsatt.

Kollpamayu skole har rundt 120 elever, fra førskole (rundt 4 år gamle elever til og med videregående skole. Det første tiltaket var å bidra økonomisk til å bygge om skolens internat. Det gamle var i så dårlig forfatning at foreldre vurderte å ikke sende barna sine dit. – De har nå fått to nye internatrom, et for jenter, et for gutter. Dette ble gjort i et spleiselag mellom Azurduy kommune og Forsand kommune/Futuro Bolivia. Materialene ble finansiert fra Norge, mens Azurduy kommune finansierte og utførte arbeid og transport.

Forsand skule og Futuro Bolivia har også finansiert 19 nye køysenger, dvs 38 nye sengeplasser. – Skolen har behov for enda flere internatplasser, trolig mellom 50 og 60 senger i alt. Mange elever har lang skolevei, flere timer å gå hver vei. – Forsand skule og Futuro Bolivia vil og finansiere nye madrasser og laken. Sengetepper skal foreldre lokalsamfunnet skaffe selv.

Futuro Bolivia og Forsand skule har også prøvd å medvirke til å kvalitetssikre arbeidet på internatet. Azurduy kommune har styrket bemanningen på internatet med en miljøarbeider. Futuro Bolivia og Forsand skule har vært medarrangør av et kurs for de som arbeider på internatet, samt barnevern og ansatte i Azurduy kommune.

Vannforsyningen til Kollpamayu skole har vært ustabil og av dårlig kvalitet. Forsand skule og Futuro Bolivia har finansiert materiell til ny vannledning for både skolen og lokalsamfunnet. I tillegg til skolen har i alt over 50 hjem fått del i den nye vannforsyningen. Azurduy kommune har bidratt med arbeid og transport.

Etter ønske fra Kollpamayu skole, arbeider vi for tiden med å få til en kjøkkenhage/drivhus ved skolen. Tanken er at den skal medvirke til et sundt og variert kosthold på skolen og internatet. Arbeidet er i gang, men koronasituasjonen har satt en del av dette på vent.


Barnehjemmet Villa Porvenir

Barnehjemmet Villa Porvenir ble grunnlagt i 1997 og ligger i utkanten av storbyen Cochabamba i Bolivia. Det er et lite hjem med stabilt personale og forholdsvis få barn og fungerer nesten som en storfamilie. To heltidsansatte ”mammaer” har ansvar for hver sin barneflokk i hvert sitt hus. Mødrene er til stede døgnet rundt, 5 dager i uka. Dette bidrar sterkt til at barna har et nært og godt forhold til de viktigste omsorgspersonene.

I august 2020 bor det 21 barn og tenåringer på barnehjemmet. De er fra 8 til 18 år gamle, og alle er elever ved den lokale skolen som ligger en halv kilometers gange fra barnehjemmet. Om ettermiddagene gjør barna lekser og er med på fritidsaktiviteter som korps, band, fotball, svømming, friidrett, klubb, musikk-kurs etc. De har plikter og rettigheter som i en vanlig familie, etter alder og modenhet deltar de i klesvask, rengjøring og matlaging og hjelper til med yngre søsken. En legger stor vekt på at hvert enkelt av barna skal føle seg verdsatt og elsket.


De månedlige driftsutgiftene for barnehjemmet er for 2020 beregnet til ca 60.000 kroner, inkludert mat, klær og sko, helse, transport og skolegang til barna, samt kostnader til lønninger, vann, strøm, telefon og vedlikehold av bygningene. All administrasjon besørges av frivillige. Stiftelsen «Barnehjemmet Villa Porvenir» gir ut infoskriv med bilder til alle interesserte to ganger i året, i mai og november.


Styret for Stiftelsen Futuro Bolivia vedtok i sitt ordinære møte 7. september 2020 å støtte Barnehjemmet Villa Porvenir med 10 000 kr per måned i en 3-årsperiode.


Barnehjemmet Villa Porvenir forplikter seg til å ha en god og forsvarlig drift, i henhold gjeldende lover og regelverk i Bolivia. Ved mistanke om korrupsjon/hvitvasking vil Villa Porvenir gi informasjon til Futuro Bolivia styret.Overfor Stiftelsen Futuro Bolivia skal Barnehjemmet Villa Porvenir:


 • Støttebeløpet skal gå til drift av barnehjemmet.

 • Barnehjemmet Villa Porvenir informerer Futuro Bolivia i desember hvert år om hvordan pengene, årlig 120 000 kroner, er planlagt distribuert for påfølgende år.

 • Når regnskapet for foregående år foreligger, i mars/april, framlegges en oversikt over hva pengene i realiteten ble brukt til.

 • Barnehjemmet sender ut bilder og informasjon til styret i Stiftelsen Futuro Bolivia v/Dag Vestbøstad to ganger per år, i mai og november. Dette kan benyttes på Futuro Bolivia sine nettsider og til informasjon.

 • Barnehjemmet Villa Porvenir gir på forespørsel informasjon til styret i Futuro Bolivia når som helst i løpet av året.


Mødrehjemmet Mariposa

Mariposa er et prosjekt som driver forebyggende arbeid og gir akutt hjelp til barn, unge og familier i Sucre, Bolivia.

Bolivia er et av de fattigste landene i Sør-Amerika. Fattigdom resulterer ofte i familievold og omsorgssvikt. De mest utsatte er barn og unge. Noen av dem blir også forlatt av sine egne foreldre.

Mariposa, et prosjekt under stiftelsen Avida i Bolivia, ønsker gjennom ulike hjelpetiltak å gi støtte og profesjonell hjelp til risikoutsatte barn, unge og familier.

Hjelpetiltak iverksatt av Mødrehjemmet Mariposa:

 • Vi gir ly og beskytter seksuelt misbrukte jenter, og barna deres, på Mariposahjemmet.

 • Vi har leksehjelp i grupper på Centro Mariposa

 • Vi har fokus på barnets opplæringsprosess

 • Vi styrker ferdigheter og normer for et godt liv

 • Vi gir psykososial oppmerksomhet til barnet

 • Vi setter fokus på rettighetene som barn har

 • Vi styrker de sosiale ferdighetene slik at barnet kan utvikle personligheten sin

 • Vi har aktiviteter sammen med foreldre og barn for å styrke den emosjonelle tilknytningen

 • Vi har underholdende aktiviteter med barna

 • Vi gir oppfølging og veiledning til familien


Styret for Stiftelsen Futuro Bolivia vedtok i sitt ordinære møte 7. september 2020 å støtte Mødrehjemmet Mariposa med 3 000 kr per måned fra 01.11.2020 - 31.10.2023.


Barnehjemmet Villa Porvenir forplikter seg til å ha en god og forsvarlig drift, i henhold gjeldende lover og regelverk i Bolivia. Ved mistanke om korrupsjon/hvitvasking vil Mariposa gi informasjon til Futuro Bolivia styret.